תנאי שימוש באתר 

 

ברוכים הבאים לאתר www.abl-law.co.il - אתר הבית של עדי ברקן-לב, משרד עריכת דין (להלן: "המשרד"). האתר מציג את המשרד ומספק מידע משפטי כללי בתחומים משפטיים.

 

תנאי השימוש באתר

 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש המפורטים להלן ואשר נועדו להסדיר את השימוש בו. גלישה באתר או כל שימוש אחר בו, מבטאים ומהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש שלהלן. כל המבצע פעולה כלשהי באתר או עושה שימוש כלשהו במידע מתוך האתר, ייחשב כמי שקרא תנאי שימוש אלה והוא מודע ומסכים להם.

 

הגבלת אחריות

 

 1. מטרת האתר היא להציג את המשרד, להציג את תחומי מומחיותו ולתת רקע כללי לגבי תחומי עיסוקו המקצועי של המשרד. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים כשירות למשתמש אך אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי.

 2. אין להסתמך על המידע באתר כייעוץ או עצה משפטיים והמשרד לא ישא באחריות בשל הסתמכות כאמור.

 3. המשרד אינו מתחייב לשלמות, דיוק ועדכנות החומרים, התכנים והמידע המוצגים באתר. לשם קבלת ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ ספציפי ו/או סקירה מעמיקה בנושא מסוים, יש לפנות למשרד.

 4. המשרד פועל להציג תכנים ומידע עדכניים ורלוונטיים באתר ולעדכנו מעת לעת, אולם אינו מתחייב לכך. באתר עשויים להופיע תכנים הקשורים לאתרים אחרים ומובהר כי המשרד אינו אחראי לתכנים המופיעים באתרים אחרים אלו. המשרד לא ישא באחריות לאי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים באתר או בתכנים ובמידע המוצגים בו או באתרים הקשורים אליו.

 

 

שמירת פרטיות

 

 1. המשרד מכבד את פרטיות המשתמש, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע בעניינו ולהשתמש בנתונים שיימסרו, אך ורק לצורך הטעמים לשמם נמסר המידע. ככלל אין המשרד אוסף מידע המזהה את המשתמש אישית אלא אם המשתמש עצמו בחר לזהות עצמו ביחס למידע מסוים.

 2. המשרד יימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יהיה סבור כי במסירת המידע יהיה משום הכרח על מנת למנוע נזק חמור למשתמש או לאחרים. במקרה שבו מידע של משתמש נחשף למרות אמצעי הזהירות שנקט האתר, לא יהא האתר אחראי לנזק מכל סוג שייגרם למשתמש.

 

זכויות קניין רוחני

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המידע והתכנים המופיעים באתר על כל דפיו, עיצוב האתר, סימני מסחר, תמונות וטקסטים - הינם רכושו הבלעדי של המשרד או לצד שלישי שהתיר למשרד לעשות בהם שימוש.

 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש זכות בקניין הרוחני של המשרד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש שהוא, בכל דרך שהיא באתר או בתכנים המתפרסמים בו, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

 

שונות

 

 1. האתר אינו מתחייב כי השירותים ו/או המידע בו יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

 2. המשרד לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, שימוש או הסתמכות על המידע המוצג בו.

 3. המשרד רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות שינוי מראהו, תכניו וזמינותם של שירותיו. המשרד רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר.

 4. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין השירותים ו/או התכנים המוצגים באתר. השימוש בשירותים ובמידע ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות לנזק, לרבות הפסד רווחים או אובדן מידע מכל סוג, שיתרחשו עקב מקרים כאלה, והוא מסכים כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד.